Hoofdpunten programma Lijst Pim Fortuyn
  Een puntsgewijze samenvatting van het verkiezingsprogramma van de Lijst Pim Fortuyn, zoals de lijsttrekker dat heeft verwoord in zijn dinsdag verschenen boek De puinhopen van acht jaar Paars.  
  Zorg
 • uitgaven voor de zorg twee jaar lang op zelfde peil houden; de sector moet in die tijd arbeidsproductiviteit opvoeren, bureaucratie terugdringen en overtollige managers lozen.
 • stelsel ziektekostenverzekering blijft ongewijzigd.
 • verplichte eigen bijdrage patiŽnten, eventueel af te kopen door aparte verzekering.
 • vrije prijsvorming in de zorg: medici stellen zelf tarieven vast.
 • zorgaanbieders moeten keurmerk hebben, anders krijgen zij geen vergunning.
 • onderzoek naar medische consumptie verschillende sociale categoriŽn, waaronder allochtonen, met als doel einde te maken aan de ongebreidelde zorgvraag.
Sociale voorzieningen
 • afbouwen individuele inkomenssubsidies (huursubsidie) en individuele vrijstellingen voor gemeentelijke belastingen.
 • in plaats daarvan aanbieden van goedkopere voorzieningen (lagere huren) aan mensen kleine beurs.
 • WAO alleen voor mensen met beroepsziekten.
 • werkgevers mogen ziekte werknemer ter discussie stellen bij twijfel; werknemer moet aantonen dat hij echt ziek is.
Onderwijs
 • ,,geen dubbeltje extra'' voor onderwijs; eerst rigoureus saneren.
 • stoppen met experimenten als basisvorming en studiehuizen.
 • wieden in de ,,onderwijsverstorende'' secundaire arbeidsvoorwaarden van onderwijzend personeel.
 • geld dat vrijkomt uitgeven aan meer onderwijskrachten en betere primaire arbeidsvoorwaarden.
 • boetes voor elke keer dat een school hele klassen naar huis stuurt vanwege zieke onderwijzers, ADV-dagen en dergelijke.
 • directeuren van basisscholen minstens drie dagen per week voor de klas.
 • ,,Flikker die pc de scholen uit''; leerlingen moeten thuis maar met computers leren omgaan.
 • scholen moeten kleiner; voor universiteiten en hogescholen ongeveer 600 leerlingen, basisscholen beduidend kleiner.
Politie / veiligheid
 • gemeentepolitie moet weer terugkeren zodat de gemeenteraad de politie rechtstreeks kan afrekenen op (gebrek) aan geleverde resultaten.
 • de politie moet geen tijd verspillen aan het oplossen van inbraken, maar moet de criminele netwerken daarachter oprollen. Idem voor bendes achter de grootschalige auto
 • en fietsendiefstal in de grote steden.
 • de politie moet prioriteiten stellen; minder aandacht bijvoorbeeld voor verkeersovertredingen, meer voor het aanpakken van bolletjesslikkers.
Vluchtelingen / integratiebeleid
 • in Nederland alleen nog vluchtelingen toelaten uit Frankrijk, Engeland, Duitsland en Denemarken, mocht daar iets ernstigs gebeuren.
 • er moet meer geld naar de VN-organisatie UNHCR om opvang vluchtelingen in de regio mogelijk te maken.
 • geen boetes voor vliegtuigmaatschappijen die asielzoekers vervoeren zonder papieren, maar wel de verplichting deze personen weer terug te vliegen.
 • grenscontroles tussen de verschillende Europese lidstaten moeten weer worden ingevoerd.
 • het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951 moet ernstig worden herzien en eventueel opgezegd.
 • iedereen die een uitkering heeft, moet Nederlands spreken; zoniet, dan moet men terug naar de schoolbanken.
 • er moet een gericht emancipatiebeleid komen voor vrouwen in achterstandswijken. Zo kan er een eind gemaakt worden aan de ,,achterlijke'' islamitische opvatting over de positie van de vrouw.
 • wie niet zijn of haar best doet te integreren in de Nederland, zal direct worden gekort op de uitkering.
 • in achterstandswijken moet een betere verdeling van mensen komen naar land van herkomst en maatschappelijke positie, desnoods onder dwang.
 • uitgeprocedeerde asielzoekers vast zetten tot zij Nederland verlaten.
 • het aantal (sobere) opvangplaatsen voor asielzoekers beperken tot maximaal 10.000.
Openbaar bestuur
 • het kabinet wordt teruggebracht tot hooguit zes personen: De minister-president en vijf ministers voor de clusters Buitenlandse Zaken/Defensie; Binnenlandse Zaken/Justitie; FinanciŽn/Sociale Zaken/ Werkgelegenheid/Economische Zaken; Verkeer/Waterstaat/Landbouw/Ruimtelijke Ordening/Volkshuisvesting/Milieu/Natuurbeheer.
 • de minister-president wordt gekozen.
 • het Catshuis in Den Haag wordt de zetel van de regering.
 • het ambtelijk apparaat wordt drastisch teruggebracht; het bestand aan ambtenaren en beambten op het departement terugbrengen met tenminste 25 procent.
 • er komen in Nederland tenminste 1000 gemeenten, in plaats van de kleine vijfhonderd die er nu zijn. Provincies worden ingedikt tot maximaal 6 regio's met krachtige bevoegdheden. Aan het hoofd komt een gekozen stadhouder.
 • gemeentebestuurders doen hun werk in ťťn dag per week.
 • ambtenaren bieden als zelfstandig ondernemers hun diensten aan het openbaar bestuur.
Landbouw
 • warme sanering landbouw met verplichte medewerking Rabobank.
 • vee onderbrengen in flatgebouwen.
Economie
 • nutsbedrijven (gas/water/licht) niet privatiseren.
 • Rijksinkoopbureau voor benzine.
 • Kerncentrale Borsele openhouden en mogelijk een tweede centrale bouwen
 • NS, Schiphol en Rotterdamse haven niet privatiseren
 • treinen, trams en metro in de Randstad op elkaar aan laten sluiten en minstens om de tien minuten laten rijden. Geen dienstregeling.
Defensie
 • de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht opheffen, alleen Marine blijft bestaan.
 • grote schoonmaak onder officieren en burgerpersoneel.
 • herinvoering van de dienstplicht (twee jaar) of sociale dienstplicht (een jaar) voor jongens en meisjes.
 • invoering van een strenge vorm van dienstplicht voor een periode van vier jaar om jonge criminelen weer in het gareel te brengen.
(ANP)